References

  1. Masumi Ikeda, Yasunori Kishida, and Yoshitaka Kaneda. "Dai-Zuroku Nihon no Chou" (Grand Catalogue of Japanese Butterflies, written in Japanese, edited by Toshio Inomata), Take-Shobo, 1985.9-1986.1.

  2. Hiroshi Inoue, Masaro Okano, Takashi Shiramizu, Shigero Sugi, Hideo Yamamoto. "Genshoku Konchu Dai-Zukan" (Iconographia Insectorum Japonicorum Colore Naturali Edita, written in Japanese) Vo.l 1-3, Hokuryukan, 2007.